Hlavná obsah

„Výlet - Marianka“

Nastal čas výletov a poznávania nových miest. V tento rok sme pre prijímateľky sociálnej služby zo ZPB a ZSS pripravili výlet do Marianky – známeho pútnického miesta na Záhorí.  Obdivovali miestnu baziliku Narodenia Panny Márie a bývalý kláštor pavlínov, Kaplnku Sv. Anny, Kaplnku Svätej studne, ale aj krásu celého Mariánskeho údolia s lurdskou jaskyňou a krížovou cestou s päťdesiatimi sochami v životnej veľkosti.

Vhod prišlo i občerstvenie, na ktoré sa zastavili v Stupave.


 

2018

Výročná správa 2018 (PDF; 1,4 MB)

2019

Výročná správa 2019 (docx; 11 MB)

„MDD 2019“

Dňa 5. júna 2019 sme v našom zariadení sociálnych služieb usporiadali oslavu najobľúbenejšieho detského sviatku – Medzinárodného dňa detí. Do oslavy a športovo – zábavných aktivít sa pripojili i pozvaní prijímatelia sociálnych služieb zo zariadení sociálnych služieb „LIPKA“, Lipová, „DOMUM“, Krškany, „KREATÍV“, Klasov. Súťažiacich prišiel povzbudiť aj Ing. Róbert Andráši, predseda komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva NSK. Povzbudzovali ich aj riaditelia zariadení, sprevádzajúci zamestnanci a naši dvaja šašovia. Sladká odmena sa ušla každému účastníkovi, či už maľoval na asfalt, športoval alebo sa zabával tancom v rytmoch od nášho dobrovoľníka DJ Joja. Ľudová hudba „Máňanská muzička“ popoludní svojím vystúpením spestrila všetkým prítomným tento deň. Ich hodinové vystúpenie chytilo za srdce všetkých. Maňanským parkom sa niesli tóny známych ľudových piesní. Chýbať nesmela ani tradičná opekačka.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sponzorsky alebo aktivitou prispeli k úsmevu a dobrej nálade prijímateľov sociálnych služieb.

 

„Sviatoť krstu a 1. sv. prijímanie Boženky Modrovskej“

Boženka Modrovská, naša prijímateľka sociálnej starostlivosti už dlhšiu dobu túžila prijať sviatosť krstu a prvého svätého prijímania. Svedomito sa pripravovala, učila sa potrebné modlitby, odpovede na otázky, navštevovala bohoslužby. Jej veľký sen sa reálne naplnil krásny slnečný deň - 25. apríla 2019 v sprievode vyvolenej krstnej matky pani Erniholdovej. Počas slávenia sv. omše v našom zariadení ju pán farár Mgr. Peter Kukučka pokrstil a udelil jej prvé sväté prijímanie. Táto slávnosť bola duchovnou obnovou nielen samotnej Boženky, ale aj nás všetkých prítomných veriacich. Boženka ju prežívala s veľkým nadšením, radosťou, ale aj trémou.

„Oblievačka 2019“

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK usporiadalo veľkonočnú oblievačku pre prijímateľov sociálnych služieb ZSS „LIPKA“ Lipová,  „DOMUM“ Krškany a „KAMILKA“ Maňa. Pozvanie prijala aj vedúca odboru sociálnych vecí NSK Mgr. Erika Róžová, vedúca oddelenia zabezpečovania a financovania sociálnych služieb Ing. Emília Tóthová, poslanec NSK Ing. Ladislav Marenčák. Všade navôkol sa rozplývala vôňa voňaviek, švihali korbáče, kde-tu sa objavila i voda. Dievčatá výskali, pišťali a smiali sa. To všetko však neodmysliteľne patrí k veľkonočným tradíciám. Po výdatnom občerstvení sa vytancovali v rytmoch od DJ Joja.

 

„Sv. spoveď,  sv. omša a sviatosť pomazania chorých – 28.03.2019“

V čase pôstu nás navštívili miestny pán farár Mgr. Peter Kukučka a výpomocný duchovný Mgr. Andrzej Maria Mituta,  aby si prijímatelia sociálnej starostlivosti mohli vykonať svätú spoveď, niektorí aj sviatosť pomazania chorých. Potom nasledovala spoločná svätá omša na hale.

 

„Jarné práce pri ZPB“

S pribúdajúcimi teplými lúčmi slnka nás priam láka pobyt na čerstvom vzduchu. Tohtoročné prvé oteplenie sme využili na zostrihanie zazimovaných tráv a pohrabanie trávnikov. Uvoľnil sa tak priestor novým výhonkom a prvým jarným kvietkom..

„Canisterapia – 13. marca 2019“

Dnes sme opäť zažili dopoludnie plné emočného uvoľnenia počas canisterapie. Naše zariadenie navštívili cvičitelia so svojimi piatimi psíkmi, ktorých si mohli pohladkať či popestovať prijímatelia zo všetkých oddelení. Pricestovali aj rodičia s deťmi, ktorí využívajú služby našej včasnej intervencie.

Nastal čas karnevalov, plesov a zábav...

Nastal čas karnevalov, plesov a zábav...

„Deň s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím“

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a mesto Nové Zámky usporiadali dňa 27. februára 2019 stretnutie komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej s občanmi, vrátane možnosti individuálnych konzultácií. Aj naše zariadenie využilo túto jedinečnú možnosť stretnutia. Zúčastnili sa ho dve prijímateľky zo ZPB a pani riaditeľka Ing. Katarína Némethová.

„Objatie tónov 2019“

Už po deviatykrát Občianske združenie Ostrov v Leviciach a Občianske združenie Milan Štefánik pripravili pre osoby s mentálnym a telesným postihnutím benefičný koncert „Objatie tónov“. 27. januára 2019 sa ho zúčastnili aj dievčatá z nášho zariadenia. Podujatie moderoval zabávač Michal Vrablec.  V tvorivých dielničkách sme mali možnosť si vytvoriť srdiečka z papierových ruličiek i z farebných drôtov, motýle z pedigu, obrázky maľované horúcim voskom, farebné sadrové odliatky, či náramky z bavlniek. A na tvárach sme si odniesli namaľovaný kúsok rozprávkového sveta.

 

 

„Oslava narodenín a menín – január 2019“