Hlavná obsah

Uskutočnené aktivity

 

02.08.2022 - Stretnutie rodín s CVI

Zamestnanci SVI zorganizovali stretnutie rodín detí s diagnózou CVI (centrálna porucha zraku). Rodičia si navzájom počas dopoludnia mali možnosť vymeniť skúsenosti so zvládaním danej diagnózy, odovzdať si informácie o možnostiach začleňovania detí s poruchou zraku v MŠ a ZŠ v okrese Nové Zámky. Sociálna pracovníčka a špeciálna pedagogička v spolupráci s dobrovoľníčkou - psychologičkou rodičom predviedli ukážky vhodných pomôcok, pripravili pre deti rôzne náučné aktivity. Rodičia s deťmi navštívili multisenzorickú miestnosť Snoezelen v zariadení s ukážkami práce so svetelnými efektami. Zúčastneným boli v spojení s ukážkami vysvetlené princípy bazálnej stimulácie. Celú veľmi milú akciu zdokumentovala fotografiami p. Tóth - mamička detí s Down-syndrómom, ktorí sa tiež zúčastnili stretnutia. Príjemné, zábavné a tiež poučné dopoludnie bolo zakončené pobytom a aktivitami v krásnom prostredí parku "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa.

 

PROJEKT TESCO 2022 - Vy rozhodujete, my pomáhame

 

5.12.2018 - Vianočné posedenie a stretnutie s Mikulášom

Dňa 05.12.2018 v „KAMILKA“ Zariadení sociálnych služieb v Mani, pripravila Služba včasnej intervencie vianočné popoludnie, kde sa rodiny v našej starostlivosti stretli s Mikulášom a jeho družinou- anjelom, čertom a psíkmi, ktorí mali prevleky sobíkov. Tento sprievod bol  príjemným spestrením pre nás všetkých, nakoľko navodili netradičnú vianočnú atmosféru. Príjemné posedenie pod stromčekom bolo pekným ukončením ďalšieho roku, v ktorom sme poskytovali túto prospešnú službu.

 

 

17.10.2018 - Canisterapia

V „Kamilka“ Zariadení sociálnych služieb Maňa zorganizovala Služba včasnej intervencie pre rodiny v starostlivosti SVI aj pre klientov celého zariadenia ukážkové dopoludnie Canisterapie. Táto metóda je považovaná za alternatívnu a pomocnú formu terapie, ktorá pozitívne ovplyvňuje všetky zložky osobnosti a je možné ju využívať u klientov zdravých, ale aj klientov s rôznymi druhmi a stupňom postihnutia. Rodičia s deťmi absolvovali prednášku aj praktické ukážky so psíkmi, čo veľmi pozitívne zhodnotili a prejavili záujem o túto formu terapie aj v budúcnosti.

 

29.09.2018 - Rozlúčka s letom Branovo-Gazdovský dvor

Služba včasnej intervencie pripravila pre rodiny spoločné stretnutie spojené s  pobytom v prírode. V areáli Gazdovského dvora v Branove sme sa stretli na Rozlúčke s letom, kde rodiny mali možnosť stráviť deň na farme. V krásnom prostredí deti pozorovali domáce zvieratá, ich život a v areáli využili možnosti rôznych hier, ktoré boli pre rodiny pripravené. Najväčšou atrakciou bol drevený kolotoč a výlet na hippobuse po okolí, ktorý nám zabezpečil majiteľ farmy pán Becsík. Slnečné jesenné počasie nám umožnilo stráviť krásny deň v spoločnosti rodín, ktorým poskytujeme SVI.

 

30.05.2018 - Medzinárodný deň detí

Dňa 30.05.2018 pripravila Služba včasnej intervencie pre rodiny s deťmi, ktorým túto službu poskytujeme, dopoludnie pri príležitosti MDD. V areáli parku, ktorý je súčasťou priestorov zariadenia sociálnych služieb, pracovníčky SVI pripravili hry a rôzne pohybové aktivity, ktoré boli príjemným spestrením a strávením voľného času pre rodičov aj ich ratolesti. Deti sa s radosťou zapájali do rôznych aktivít ( pohybové hry s loptami, na preliezkach, hľadanie stratených zvieratiek v lese a ich domčekov, hádzanie kolkov, kúpeľ v suchom bazéne atď.).  Na záver sa konalo v príjemnej atmosfére posedenie v altánku. Aj takýto spôsob trávenia voľného času s našimi rodinami nás viac zblížil a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia.

7.12.2017 — Mikuláš

Na oslavu dňa sv. Mikuláša boli pozvaní  rodičia s deťmi, ktorí využívajú služby včasnej intervencie. Spolu so zamestnancami počkali na príchod Mikuláša, anjela aj čerta. Deti si prevzali balíčky a potom spolu s rodičmi strávili dopoludnie v zariadení sociálnych služieb „Kamilka“, kde bolo pre nich pripravené posedenie s občerstvením. Deti trávili čas modelovaním s plastelínou a kreslením so zamestnancami, počas čoho si rodičia mohli vymieňať svoje rady a skúsenosti a diskutovali o spoločných témach.

Po občerstvení a diskusii sa všetci boli prejsť v nádhernom parku, ktorý je súčasťou zariadenia. Príjemne strávené dopoludnie bolo prínosom nielen pre detičky, ale aj pre rodičov a zamestnancov, pretože zbližovanie rodín, vytváranie príjemnej atmosféry, relaxu a psychickej pohody v tento deň bolo prioritou služby včasnej intervencie.

 21.11.2017 — Zrak a jeho poruchy v detskom veku. Prednáška so zrakovým terapeutom a odborníkmi na zrak
Dňa 21.11.2017 usporiadala Služba včasnej intervencie v spolupráci s Rannou starostlivosťou z Bratislavy prednášku so zrakovým terapeutom a odborníkmi na zrak. Prednášku viedla Mgr. Laura Stohová a Mgr. Otília Čechová. Okrem prednášky mali rodičia možnosť zúčastniť sa zrakového vyšetrenia, kde bol deťom posúdený ich zrak. Prínosom pre všetkých zúčastnených bola aj prezentácia pomôcky Little room“, ktorá je vhodná na stimuláciu zmyslov pre deti so zdravotným znevýhodnením.