Hlavná obsah

Na základe uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa
povoľuje návštevy PSS od 15.06.2020.
Bližšie podmienky návštev sú uvedené v priečinku
Krízové plánovanie.


„POĎAKOVANIE“

   
„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa vyjadruje poďakovanie všetkým sponzorom a organizáciám, ktorí nám poskytli pomoc počas pandémie COVID-19 a prispeli tak k ochrane prijímateľov sociálnych služieb i zamestnancov

 • Nitriansky samosprávny kraj
 • Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
 • FACIO – pracovná skupina
 • HARTMANN – RICO spol. s r. o.
 • Kimberly-Clark - Depend
 • Slovenské liehovary a likérky, a. s.
 • ARIEL International, s. r. o.
 • OZETA, s. r. o.
 • Iniciatíva Kto pomôže Slovensku
 • Deti, rodičia a kolektív Súkromnej MŠ,Michalská bašta, Nové Zámky
 • p. Helena Valentová
 • p. Jozef Šatura
 • p. Helena Vidová
 • Mgr. Marianna Holková
 • Mgr. Erika Čičmanová

ĎAKUJEME


 Informácie o prijímateľoch sociálnych služieb vám poskytne
Mgr. Eva Cigáňová,
vedúca ÚVSPaSR
v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h na tel. č.: 035/ 65 95 224
alebo e-mailovou formou na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


 

O nás

KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa v Mani, v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, bolo založené v roku 1975. Je situované v centre obce Maňa, na brehu rieky Žitava, v okrese Nové Zámky.

Poslanie „KAMILKA“, ZSS Maňa:

Poskytovať sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov pre deti a dospelých, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia alebo z ich nepriaznivého zdravotného stavu. Tieto služby sa prijímateľom poskytujú v:

 • domove sociálnych služieb,
 • špecializovanom zariadení,
 • zariadení podporovaného bývania,
 • a pomocou služby včasnej intervencie.

Vízia

 • vízia DSS a špecializovaného zariadenia
  Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v zariadení, čím sa zvýši aj kvalita života prijímateľov sociálnych služieb.
 • vízia zariadenia podporovaného bývania
  Zvýšenie miery rozhodovania, samostatnosti a zodpovednosti prijímateľov sociálnych služieb, podľa ich telesných a mentálnych schopností.
 • vízia služby včasnej intervencie
  Vytváranie príležitostí pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, aby prejavili svoje zručnosti, alebo získali nové na zvládanie vzniknutých situácií.

 

Politika kvality:

 • Cieľavedomé vytváranie pozitívnych vzťahov medzi všetkými zainteresovanými osobami (prijímatelia sociálnych služieb – príbuzní – zamestnanci), založených na vzájomnej úcte a akceptácii prijímateľa sociálnych služieb, jeho potrieb, možností a očakávaní.
 • Neustále zlepšovanie podmienok pre ďalší rozvoj a napredovanie sociálnych služieb.
 • Zdokonaľovanie a trvalé zlepšovanie všetkých procesov v zariadení.
 • Zvyšovanie odbornej úrovne a kompetentnosti zamestnancov, podpora tímovej spolupráce.

Stratégia na roky 2020 - 2021

Stratégia DSS, špecializovaného zariadenia a zariadenia podporovaného bývania, stratégia služby včasnej intervencie

 • Pokračovať v implementácii podmienok kvality.
 • Implementácia systému manažérstva kvality v zariadení.
 • Uplatňovanie procesného riadenia v zariadení.
 • Získať certifikát Systému manažérstva kvality STN ISO 9001: 2016.

Ciele kvality na roky 2020 - 2021:

DSS, špecializovaného zariadenia

 • Zlepšenie životných podmienok prijímateľov sociálnych služieb v interiéri i exteriéri zariadenia.
 • Plánované rozvíjanie interného a externého vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie
  ich odbornej spôsobilosti – supervízie, semináre, GDPR, odborné školenia, riadenie
  rizík, interné audity.
 • Vypracovanie a zavedenie nového systému hodnotenia zamestnancov.
 • Vypracovanie nových postupov, pravidiel a dokumentov na uskutočňovanie
  interných kontrol a auditov.
 • Vypracovanie postupov a pravidiel na riadenie rizík v zariadení.
 • identifikácia a zvládanie riešenia krízových situácií.
 • Navrhnutie loga zariadenia.

Ciele kvality zariadenia podporovaného bývania

 • Umožnenie prijímateľom vykonávať samostatnejšie sebaobslužné úkony a úkony starostlivosti o svoju domácnosť, ich zacvičenie.
 • Sebarealizácia prijímateľov pri dopestovaní bio produktov a ich následnej úprave spracovaním, konzervovaním, uskladnením.

Ciele kvality služby včasnej intervencie

 • Vypracovanie dokumentu postupu procesu služby včasnej intervencie.
 • Zvyšovať informovanosť a povedomie o službe včasnej intervencie.
 • Zabezpečenie zapožičania pomôcok vhodných na celkovú stimuláciu detí so zdravotným postihnutím.
 • Poskytnúť rodinám kontakty na špecialistov, ktorí im budú nápomocní v smerovaní ďalšieho vývinu ich dieťaťa.

Dátum vyhlásenia:  07.01.2020