Hlavná obsah

O nás

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa v Mani, v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, bolo založené v roku 1975. Je situované centre obce Maňa, na brehu rieky Žitava, v okrese Nové Zámky.

Poslanie

Poskytovať sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov pre deti a dospelých, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá vznikla z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia alebo z ich nepriaznivého zdravotného stavu. Tieto služby sa prijímateľom poskytujú v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, zariadení podporovaného bývania a pomocou služby včasnej intervencie.

Vízia

Zvýšenie kvality vo všetkých činnostiach v našej organizácii, čím zvýšime aj kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb.

Stratégia

Implementovať podmienky kvality 2018 – 2019 – 2020 – 2021
Vypracovať a zaviesť riadenie rizík v organizácii 2019 – 2020 – 2021
Získať certifikát Systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 2020 – 2021

Politika kvality

Cieľavedomé vytváranie pozitívnych vzťahov medzi všetkými zainteresovanými osobami (PSS - príbuzní – zamestnanci), založených na vzájomnej úcte a akceptácii PSS, jeho potrieb, možností a očakávaní. Neustále zlepšovanie podmienok pre ďalší rozvoj a napredovanie sociálnych služieb, zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov, zdokonaľovanie a trvalé zlepšovanie všetkých procesov v zariadení.

Ciele kvality

1. Zavedenie a uplatňovanie procesného riadenia v organizácii 2018 – 2021
2. Implementovať v organizácii systém manažérstva kvality 2018 – 2019 – 2021
3. Zavedenie interdisciplinárnej práce do pracovných činností s prijímateľom sociálnej služby a budovanie interdisciplinárnych tímov 2018 – 2021
4. Realizácia vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie ich odbornej spôsobilosti – supervízie, semináre, BOZP, PO, CO, GDPR, odborné školenia, riadenie rizík 2018 – 2019 – 2020 – 2021
5. Vypracovať postupy a pravidlá na riadenie rizík v organizácii, identifikovať a riadiť zvládanie riešenia krízových situácií 2019 – 2020 – 2021
6. Získanie certifikátu Systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 2020 – 2021

 Sme koedukované zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby v:

  • domove sociálnych služieb - pobytovou týždennou a celoročnou formou
  • špecializovanom zariadení - pobytovou týždennou a celoročnou formou
  • zariadení podporovaného bývania - pobytovou týždennou a celoročnou formou
  • služba včasnej intervencie - ambulantnou alebo terénnou formou.

Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie sídlia v jednoposchodovej budove barokového kaštieľa postaveného v druhej polovici 18. storočia.

 

 

Zariadenie podporovaného bývania je umiestnené v tzv. „Domčeku“, ktorý sa nachádza v areáli zariadenia sociálnych služieb. Táto účelová budova bola uvedená do prevádzky v roku 2007.

 

Od 1. júla 2017 zariadenie poskytuje Službu včasnej intervencie ambulantnou i terénnou formou.

 

V budove ZSS je zriadená elokovaná trieda Špeciálnej základnej školy internátnej a Praktickej školy Nitra.

Neoddeliteľnú súčasť zariadenia tvorí priľahlý lesopark využívaný prijímateľmi sociálnych služieb na relaxačné a športové účely.