Hlavná obsah

Služby a činnosti

Starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby je zabezpečovaná kvalifikovaným personálom v nepretržitej prevádzke, sociálna rehabilitácia je realizovaná inštruktormi sociálnej rehabilitácie na základe programu sociálnej rehabilitácie a v súlade s individuálnym plánom každého prijímateľa. Našim cieľom je vytvárať podnetovo bohaté prostredie, v ktorom majú možnosť prijímatelia sociálnych služieb rozvíjať svoje danosti a schopnosti na maximálne možnú úroveň. Prijímateľom umožňujeme zapájať sa do jednoduchých pomocných prác v zariadení: údržba areálu (zametanie, hrabanie lístia), ukladanie čistého prádla a plienok, odnášanie zvyškov jedál, separovanie odpadu a pod. Pomáhajú pri vysádzaní kvetinových záhonov, o ktoré sa po celý rok starajú, podieľajú sa na pestovaní zeleniny a trvaliek. Radi sa venujú ručným prácam – pletenie, vyšívanie, modelovanie a tvorba rôznych drobných upomienkových predmetov.

V zariadení sú v zmysle platnej legislatívy vykonávané a zabezpečované:

 • v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č. 3).
 • v špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä organický psychosyndróm ťažkého stupňa a pervazívna vývinová porucha.

  V domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa poskytujú:
  odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, výchova deťom),
  obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva),
  ďalšie činnosti (utváranie podmienok na činnosti v zmysle zákona 448/2008, poskytovanie osobného vybavenia, vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba, zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti, rozvoja pracovných zručností, záujmovej činnosti).
 • v zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej. Okrem dohľadu sa v zariadení podporovaného bývania poskytuje: ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, a vykonáva sa sociálna rehabilitácia a rôznorodé denné aktivity.
 • ambulantnou formou v priestoroch ZSS a terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí sa poskytuje sociálna služba včasnej intervencie deťom do siedmich rokov veku, ak je ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a tiež ich rodine.

  Poskytujeme:
  — špecializované sociálne poradenstvo,
  — sociálnu rehabilitáciu.

  Vykonávame:
  — stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,
  — preventívnu aktivitu,
  — komunitnú rehabilitáciu.

Liečebno-preventívna starostlivosť v zariadení je zabezpečená zmluvne prostredníctvom príslušných lekárov (praktický lekár pre deti a dorast, praktický lekár pre dospekých, stomatológ, psychiater). Ďalšiu lekársku starostlivosť v prípade potreby zabezpečujú kardiológ, gynekológ, chirurg, dermatovenerológ, gastroenterológ a pod. Odborné vyšetrenia sú zabezpečené v rámci spádovej polikliniky v Šuranoch a hospitalizácie v NsP v Nových Zámkoch.

Zo sponzorských prostriedkov bola vybudovaná multisenzorická miestnosť – tzv. snoezelen, využívaná prijímateľmi sociálnych služieb na relaxáciu, uvoľnenie sa, stimuláciu zmyslového vnímania a poznávania. Slúžia nám na to špeciálne svetelné a zvukové efekty, vône, predmety a materiály na rozvoj jemnej a hrubej motoriky a súčasne podporu vestibulárneho aparátu.

Najmä v letných mesiacoch prijímatelia sociálnych služieb trávia značnú časť dňa vonku – na prechádzkach v dedine, alebo pobytom na tzv. platni v parku a átriu zariadenia, ktoré sú vybavené preliezkami, lavičkami, hojdačkami, a ohniskom. Denný pobyt na čerstvom vzduchu pre imobilných prijímateľov zabezpečujeme v altánku, vybudovanom v areáli zariadenia, prípadne krátkymi prechádzkami v okolí zariadenia.

Zariadenie pravidelne organizuje kultúrno-spoločenské akcie pri rôznych príležitostiach, vychádzky a výlety do prírody, rekreácie.

Veľkému úspechu sa tešia aj pobyty v rehabilitačno-výchovnom zariadení v obci Hiadeľ, ktoré každoročne organizujeme vo dvoch turnusoch – jarnom a jesennom. O účasť na týchto pobytoch „rodinného typu“ je každoročne veľký záujem.

 

V "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa pôsobí Základná odborová organizácia.

 

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby