Hlavná obsah

Služby a starostlivosť

„KAMILKA“ Zariadenie sociálnych služieb Maňa ako poskytovateľ sociálnej služby je povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečiť vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu stanovenom zákonom o sociálnych službách, pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje:

 • v zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak je dokázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Okrem dohľadu sa v zariadení podporovaného bývania poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy a vykonáva sociálna rehabilitácia;
 • v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy číslo 3 alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3. V domove sociálnych služieb sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva , osobné vybavenie, vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou ústavnou výchovou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba, výchova deťom. Domov sociálnych služieb zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a utvára podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí;
 • v špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách v platnom znení a má viacnásobné postihnutie. V špecializovanom zariadení sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vreckové a dary podľa osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba; zabezpečuje: pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a utvára podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí;
 • v priestoroch ZSS a terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí sa poskytuje sociálna služba včasnej intervencie deťom do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a tiež jeho rodine.
  Ponúkame:
  • sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu v domácom prostredí
  • sociálnu rehabilitáciu a liečebnú rehabilitáciu v „Kamilka“ ZSS Maňa
  • komplexné posúdenie stavu dieťaťa pre potreby jeho socializácie
  • prípravu a pomoc pri zaradení dieťaťa do povinnej školskej dochádzky
  • obhajobu práv a právom chránených záujmov dieťaťa
  • usmernenie rodiny pri výchove dieťaťa so zdravotným postihnutím
  • nasmerovanie rodiny na pomoc odborníkov, ktorých dieťa s postihnutím a jeho rodina potrebuje.