Hlavná obsah

„Rodičovské združenie 2019“

28. septembra 2019 o 9.30 hod. sme v našom Zariadení sociálnych služieb „KAMILKA“ Maňa, tak ako každý rok, usporiadali pre širokú verejnosť stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb a zamestnancami zariadenia. Stretnutie otvorila a prihovorila sa k prítomným pani riaditeľka Ing. Katarína Némethová. Potom sa svojím kultúrnym vystúpením prezentovali prijímateľky zo všetkých úsekov. Vedúca úseku výchovy, sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie Mgr. Eva Cigáňová predniesla bilanciu aktivít za uplynulý rok. S aktuálnymi informáciami z ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku vystúpila jeho vedúca Mgr. Martina Haluzová. Potešili nás slová uznania a vďaky z radov rodičov a priateľov prijímateľov. Po krátkej prestávke sa konalo zasadnutie „Združenia rodičov a priateľov pri ZSS „KAMILKA“ MAŇA“. Veľmi nás teší každoročný záujem verejnosti o dianie v našom zariadení.

„Gaštankovo 2019“

Naše zariadenie opäť usporiadalo milú jesennú súťaž v tvorení z gaštanov „Gaštankovo“. „LIPKA“, ZSS Lipová a „KREATÍV“, ZSS Klasov spolu s prijímateľkami z nášho ZSS sa predbiehali 20. septembra 2019 v jesennej tvorbe. Výsledok vyčaril nejeden úsmev a údiv na tvárach okoloidúcich, ktorí si v nasledujúcich dňoch môžu uvedené výrobky prezrieť vo vestibule zariadenia „KAMILKA“, Maňa.

„Výlet – Komárno, Kolárovo“

Dňa 02.09.2019 sa 10 prijímateliek sociálnych služieb zo zariadenia podporovaného bývania vybralo na celodenný výlet do mesta Komárno a okolia. V centre mesta ich zaujalo Nádvorie Európy, ktoré je jednou z najväčších turistických atrakcií Komárna. Ide o komplex stavieb s typickými prvkami architektúry 45 európskych krajín a regiónov. Navštívili tu Podunajské múzeum, kde ich prekvapila zoologická zbierka s preparátmi zvierat, ktoré boli na nerozoznanie od živých. Spolu sa v tomto zoologickom zbierkovom fonde nachádza viac ako 74 000 kusov zbierkových predmetov. Zaujímavým bolo aj obzretie si mestského orloja, kde každú celú hodinu vyhráva vojak mestskej stráže. Po výbornom obede v reštaurácii a popoludňajšej kávičke so zákuskom sa autobusom presunuli do blízkeho Kolárova. Tu na polostrove, ktorého hranice tvoria toky Malého Dunaja a Váhu stojí Vodný mlyn Kolárovo, ktorý si taktiež prehliadli. Plné nezabudnuteľných zážitkov z príjemne stráveného dňa sa večer vrátili do ZSS.

„Rozlúčka s letom – 23.08.2019“

„KAMILKA“, ZSS Maňa ako bodku za letným počasím usporiadala športovo-zábavné popoludnie pre prijímateľov sociálnych služieb. Zabaviť sa prišli prijímatelia zo zariadení „DOMUM“ Krškany, „LIPKA“ Lipová, „BARACHA“ Bardoňovo. Zabávali sa, športovali, tancovali s DJ Jojom, podaktorí aj randili. A navôkol rozvoniavali opekané špekáčiky.

„Výlet - Pozba“

V týchto horúcich letných dňoch sme 16. augusta pripravili pre prijímateľov sociálnej služby osviežujúci výlet na blízke pútnické miesto „Studnička – Pozba“. V tôni stromov si oddýchli, načerpali pokoj a sily do ďalších dní. Vhod padlo i osvieženie z prameňa. Spoločnú modlitbu venovali za všetkých prijímateľov v našom zariadení.

„Výlet - Marianka“

Nastal čas výletov a poznávania nových miest. V tento rok sme pre prijímateľky sociálnej služby zo ZPB a ZSS pripravili výlet do Marianky – známeho pútnického miesta na Záhorí.  Obdivovali miestnu baziliku Narodenia Panny Márie a bývalý kláštor pavlínov, Kaplnku Sv. Anny, Kaplnku Svätej studne, ale aj krásu celého Mariánskeho údolia s lurdskou jaskyňou a krížovou cestou s päťdesiatimi sochami v životnej veľkosti.

Vhod prišlo i občerstvenie, na ktoré sa zastavili v Stupave.


 

„MDD 2019“

Dňa 5. júna 2019 sme v našom zariadení sociálnych služieb usporiadali oslavu najobľúbenejšieho detského sviatku – Medzinárodného dňa detí. Do oslavy a športovo – zábavných aktivít sa pripojili i pozvaní prijímatelia sociálnych služieb zo zariadení sociálnych služieb „LIPKA“, Lipová, „DOMUM“, Krškany, „KREATÍV“, Klasov. Súťažiacich prišiel povzbudiť aj Ing. Róbert Andráši, predseda komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva NSK. Povzbudzovali ich aj riaditelia zariadení, sprevádzajúci zamestnanci a naši dvaja šašovia. Sladká odmena sa ušla každému účastníkovi, či už maľoval na asfalt, športoval alebo sa zabával tancom v rytmoch od nášho dobrovoľníka DJ Joja. Ľudová hudba „Máňanská muzička“ popoludní svojím vystúpením spestrila všetkým prítomným tento deň. Ich hodinové vystúpenie chytilo za srdce všetkých. Maňanským parkom sa niesli tóny známych ľudových piesní. Chýbať nesmela ani tradičná opekačka.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sponzorsky alebo aktivitou prispeli k úsmevu a dobrej nálade prijímateľov sociálnych služieb.

 

„Sviatoť krstu a 1. sv. prijímanie Boženky Modrovskej“

Boženka Modrovská, naša prijímateľka sociálnej starostlivosti už dlhšiu dobu túžila prijať sviatosť krstu a prvého svätého prijímania. Svedomito sa pripravovala, učila sa potrebné modlitby, odpovede na otázky, navštevovala bohoslužby. Jej veľký sen sa reálne naplnil krásny slnečný deň - 25. apríla 2019 v sprievode vyvolenej krstnej matky pani Erniholdovej. Počas slávenia sv. omše v našom zariadení ju pán farár Mgr. Peter Kukučka pokrstil a udelil jej prvé sväté prijímanie. Táto slávnosť bola duchovnou obnovou nielen samotnej Boženky, ale aj nás všetkých prítomných veriacich. Boženka ju prežívala s veľkým nadšením, radosťou, ale aj trémou.

„Oblievačka 2019“

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK usporiadalo veľkonočnú oblievačku pre prijímateľov sociálnych služieb ZSS „LIPKA“ Lipová,  „DOMUM“ Krškany a „KAMILKA“ Maňa. Pozvanie prijala aj vedúca odboru sociálnych vecí NSK Mgr. Erika Róžová, vedúca oddelenia zabezpečovania a financovania sociálnych služieb Ing. Emília Tóthová, poslanec NSK Ing. Ladislav Marenčák. Všade navôkol sa rozplývala vôňa voňaviek, švihali korbáče, kde-tu sa objavila i voda. Dievčatá výskali, pišťali a smiali sa. To všetko však neodmysliteľne patrí k veľkonočným tradíciám. Po výdatnom občerstvení sa vytancovali v rytmoch od DJ Joja.

 

„Sv. spoveď,  sv. omša a sviatosť pomazania chorých – 28.03.2019“

V čase pôstu nás navštívili miestny pán farár Mgr. Peter Kukučka a výpomocný duchovný Mgr. Andrzej Maria Mituta,  aby si prijímatelia sociálnej starostlivosti mohli vykonať svätú spoveď, niektorí aj sviatosť pomazania chorých. Potom nasledovala spoločná svätá omša na hale.

 

„Jarné práce pri ZPB“

S pribúdajúcimi teplými lúčmi slnka nás priam láka pobyt na čerstvom vzduchu. Tohtoročné prvé oteplenie sme využili na zostrihanie zazimovaných tráv a pohrabanie trávnikov. Uvoľnil sa tak priestor novým výhonkom a prvým jarným kvietkom..

„Canisterapia – 13. marca 2019“

Dnes sme opäť zažili dopoludnie plné emočného uvoľnenia počas canisterapie. Naše zariadenie navštívili cvičitelia so svojimi piatimi psíkmi, ktorých si mohli pohladkať či popestovať prijímatelia zo všetkých oddelení. Pricestovali aj rodičia s deťmi, ktorí využívajú služby našej včasnej intervencie.