Hlavná obsah

O nás

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa v Mani v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, bolo založené v roku 1975. Je situované centre obce Maňa na brehu rieky Žitava v okrese Nové Zámky.

Je to koedukované zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre deti a dospelých v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení a v zariadení podporovaného bývania.

Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie sídlia v jednoposchodovej budove neskorobarokového kaštieľa postaveného v druhej polovici 18. storočia.

Zariadenie podporovaného bývania je umiestnené v tzv. „Domčeku“, ktorý sa nachádza v areáli zariadenia sociálnych služieb. Táto účelová budova uvedenia do prevádzky v roku 2007 doteraz, slúžila obyvateľom domova sociálnych služieb ako príprava na chránené bývanie.

Od 1. júla 2017 zariadenie poskytuje Službu včasnej intervencie. Je určená deťom do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a tiež jeho rodine. Poskytuje sa formou špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie ambulantnou formou v priestoroch ZSS a terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí. Zároveň vykonáva stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa a preventívnu aktivitu.

Neoddeliteľnú súčasť zariadenia tvorí priľahlý lesopark využívaný klientmi na relaxačné a športové účely.

V zariadení sú v zmysle platnej legislatívy vykonávané odborné činnosti (sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pracovná terapia, ošetrovateľská starostlivosť), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva) a ďalšie činnosti (utváranie podmienok na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, vzdelávanie, záujmová činnosť a pod.).

Liečebno-preventívna starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom zmluvných neštátnych zdravotníckych zariadení v mieste bydliska.

Starostlivosť o klientov je zabezpečovaná kvalifikovaným personálom v nepretržitej prevádzke, pracovná terapia je realizovaná ergoterapeutmi v súlade s individuálnym plánom každého klienta.

Našim cieľom je vytvárať podnetovo bohaté prostredie, v ktorom majú možnosť klienti zariadenia rozvíjať svoje danosti a schopnosti na maximálne možnú úroveň a tak dosiahnuť a udržať ich manipulačné schopnosti, vlastnú sebarealizáciu.

V zariadení bola zo sponzorských prostriedkov vybudovaná multisenzorická miestnosť – tzv. snoezelen a miestnosť pohybových aktivít, využívané klientmi na relaxáciu.

Pracovné uplatnenie klientov je realizované v rámci pracovnej rehabilitácie v zariadení. Na základe doporučenia psychiatra im umožňujeme zapájať sa do jednoduchých pomocných prác v zariadení: údržba areálu (zametanie, hrabanie lístia), ukladanie čistého prádla a plienok, odnášanie zvyškov jedál a pod. Klienti pomáhajú pri vysádzaní kvetinových záhonov, vzorne sa o ne celý rok starajú, podieľajú sa na pestovaní zeleniny a trvaliek. V rámci ergoterapeutického programu sa osvedčili aj textilné techniky. Radi sa venujú ručným prácam – pletenie, vyšívanie, modelovanie a tvorba rôznych drobných upomienkových predmetov.

Najmä v letných mesiacoch klienti zariadenia trávia značnú časť dňa vonku – na tzv. platni v parku a átriu, ktoré sú vybavené preliezkami, lavičkami, pieskoviskom a ohniskom. Denný pobyt na čerstvom vzduchu pre imobilných klientov zabezpečujeme v altánku, vybudovanom v areáli zariadenia.

Zariadenie pravidelne organizuje kultúrno-spoločenské akcie pri rôznych príležitostiach, vychádzky a výlety do prírody, rekreácie.

V zariadení je zriadená elokovaná trieda Spojenej školy internátnej v Nitre, Červeňova ul.

Veľkému úspechu medzi klientmi zariadenia sa tešia aj 5-dňové pobyty v rehabilitačno-výchovnom zariadení v obci Hiadeľ, ktoré každoročne organizujeme vo dvoch turnusoch – jarnom a jesennom. O účasť na týchto pobytoch „rodinného typu“, je medzi nimi každoročne obrovský záujem.

Týmito ako i ďalšími aktivitami chceme prispieť k celkovému rozvoju osobnosti klientov nášho zariadenia a ku zvyšovaniu kvality ich života.