Hlavná obsah

„Rodičovské združenie 2019“

28. septembra 2019 o 9.30 hod. sme v našom Zariadení sociálnych služieb „KAMILKA“ Maňa, tak ako každý rok, usporiadali pre širokú verejnosť stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb a zamestnancami zariadenia. Stretnutie otvorila a prihovorila sa k prítomným pani riaditeľka Ing. Katarína Némethová. Potom sa svojím kultúrnym vystúpením prezentovali prijímateľky zo všetkých úsekov. Vedúca úseku výchovy, sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie Mgr. Eva Cigáňová predniesla bilanciu aktivít za uplynulý rok. S aktuálnymi informáciami z ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku vystúpila jeho vedúca Mgr. Martina Haluzová. Potešili nás slová uznania a vďaky z radov rodičov a priateľov prijímateľov. Po krátkej prestávke sa konalo zasadnutie „Združenia rodičov a priateľov pri ZSS „KAMILKA“ MAŇA“. Veľmi nás teší každoročný záujem verejnosti o dianie v našom zariadení.