Hlavná obsah

Vážení občania Nitrianskeho samosprávneho kraja,

Nitriansky samosprávny kraj pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v regióne NSK na roky 2024-2031, a preto je práve teraz čas na Váš názor. Záleží nám na tom, aby prieskum čo najviac reflektoval skutočnosť, preto sa obraciame na Vás. Podeľte sa o Vaše skúsenosti, názory a potreby v oblasti sociálnych služieb vyplnením krátkeho anonymného dotazníka. Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS7Pf_jcWxCK1UeXoW_jKNdVbgwd27Ju-P_oNm_uaGinewxg/viewform

 

 

Za spoluprácu Vám ďakujeme

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Novelou tohto zákona, zákonom č. 189/2023 s účinnosťou od 1.7.2023 a s účinnosťou od 1.9.2023 boli upravené podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti ako aj iné skutočnosti.

Nitriansky samosprávny kraj z uvedeného dôvodu vypracoval Smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja, účinnú dňom 1.12.2023, ktorá je záväzná pre NSK, jeho zamestnancov a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a pre iné osoby vykonávajúce prácu mimo pracovného pomeru, blízke osoby a osoby v predzmluvných vzťahoch, bývalých zamestnancov a členov komisií, rovnako osoby pri verejnom obstarávaní a výberových konaniach.

Uvedená smernica je na tomto mieste verejne prístupná k nahliadnutiu.

Úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice plní hlavný kontrolór NSK.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,

b) poštou zaslanou na adresu Úrad NSK

                                           Hlavný kontrolór NSK

                                           Rázusova 2A

                                           949 01 Nitra

     pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA NSK – NEOTVÁRAŤ“,

c) poštou zaslanou na sekretariát predsedu NSK, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie  „DO RÚK PREDSEDU NSK – NEOTVÁRAŤ“. Spôsob podania oznámenia podľa písm. c) je možné využiť len v prípade, ak oznámenie smeruje proti hlavnému kontrolórovi NSK.

d) ústnym podaním (telefonicky na tel. č. 0902/300228, resp. osobne); oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní odo dňa požiadania. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Druh sociálnej služby Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1. CS 10360/2020  07.12.2020  14.12.2020 nitriansky VI.
2. CS 10268/2022, CZ 37621/2022  06.10.2022  04.04.2023 nitriansky VI.
3. CS 7739/2023, CZ 16762/2023  19.05.2023  13.06.2023 nitriansky VI.
4. CS 6295/2022, CZ 5539/2022  21.02.2022  21.08.2023 nitriansky VI.
5. CS 10802/2023, CZ 41926/2023  08.11.2023  21.05.2024 nitriansky VI.
6.          
7.          
8.          
9.          

 

Druh sociálnej služby Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová týždenná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

CS

26.03.2024

ni

Druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 6395/2018  10.09.2018  10.12.2018 nitriansky  VI.
2.   CS 9217/2020  30.09.2020  15.10.2020 nitriansky  VI.
3.   05538/2020/PC-3  30.03.2020 21.06.2021 bratislavský  VI.
4.  CS 6918/2023  27.03.2023  26.04.2023  nitriansky  VI.
5.  CS 7362/2023  19.04.2023  15.05.2023  nitriansky  VI.
6.  CS 10649/2023  11.10.2023  20.11.2023  nitriansky  VI.
7.  CS 10165/2023  28.09.2023  26.01.2024  nitriansky

 VI.

8. CS 5460/2024 26.03.2024 06.05.2024 nitriansky VI.

 

Druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová týždenná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 4889/2010  19.7.2010  5.12.2018  nitriansky  VI.
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

Druh sociálnej služby Zariadenie podporovaného bývania
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Vydané dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.  CS 4399/2018  12.2.2019  29.5.2018  nitriansky  VI.
2.  CS 7264/2013  30.12.2013  11.6.2018  nitriansky  VI.
3.  CS 5561/2019  26.3.2019  7.6.2019  nitriansky  II.
4.  CS 8475/2019  16.9.2019  17.2.2020  nitriansky  VI.
5.  05539/2020/PC-3  30.03.2020  21.06.2021  bratislavský  VI.
6.          
7.          

 

Druh sociálnej služby Služba včasnej intervencie
Forma sociálnej služby: ambulantná a terénna forma sociálnej služby
Poradové číslo Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu pobytu Stupeň odkázanosti
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.